Gioăng phòng tắm kính

Liên hệ

Gioăng phòng tắm kính, gioăng từ Deller: 

1. Gioăng phòng tắm kính Deller 1301

2. Gioăng phòng tắm kính Deller 1302

3. Gioăng từ phòng tắm kính Deller 1303

4. Gioăng cửa phòng tắm kính Deller 1306

5. Gioăng từ kính Deller 1308