Hệ thống trục cửa kính - Pivot Glass Door

Liên hệ

Hệ thống trục xoay cửa kính - Phụ kiện cửa kính

1. Thiết bị trục cửa kính Deller 6710

2.Trục cửa kính Deller 6711

3. Hệ thống khớp trục cửa kính Deller 6810

4. Tay trục kính Deller 6811

5. Đầu trụ trục kính Deller 6812

6. Thiết bị đầu trục kính Deller 6813