Kẹp kính - Glass Clip

Liên hệ

Kẹp kính- Glass Clip 

1. Kẹp kính Inox cửa kính Deller 1401

2. Kẹp kính Inox Deller 1420                                                               

3. Kẹp kính Deller 1403

 

4. Kẹp kính Deller 1411

 

5. Kẹp kính Deller 1412

6. Kẹp kính Deller 1413

7. Kẹp kính Deller 1421

8. Kẹp kính Deller 1422

9. Kẹp kính Deller 1423

10. Kẹp kính Deller 1431

11. Kẹp kính Deller 1432

12. Kẹp kính Deller 1433

13. Kẹp kính đơn  Deller 1443

14. Kẹp kính đôi Deller 1403

15. Kẹp kính đơn 90 độ Deller 1451

16. Kẹp kính đôi 90 độ Deller 1452

17. Kẹp kính đôi 135 độ Deller 1453

18. Kẹp kính đôi 180 độ Deller 1403

19. Kẹp kính đơn Deller 1455

20. Bản lề Kẹp kính Deller 1456 mở 135 độ 

21. Bản lề Kẹp kính Deller 1403 mở 180 độ 

22. Bản lề Kẹp kính Deller 1403 mở 90 độ

23. Bản lề Kẹp kính Inox Deller 1461

24. Bản lề Kẹp kính Inox Deller 1462

25. Kẹp kính 90 độ Deller 1463

26. Kẹp kính 0 độ Deller 1463

27. Trụ Kẹp kính Deller 1463

28. Trụ Kẹp kính Deller 1472

29. Trụ đỡ Kẹp kính  Deller 1473

30. Trụ bắt Kẹp kính  Deller 1474