Tay gạt cửa sổ

Liên hệ

1. Tay gạt cửa sổ Deller 471 White

2. Tay gạt cửa sổ Deller 472 Black

3. Tay gạt cửa sổ nhôm Deller 922

4. Tay nắm cài cửa nhôm Deller 923

5. Tay nắm cửa sổ Deller 924

6. Thanh chốt tay cửa sổ Deller 941

7. Thanh chốt tay cửa sổ Deller 941B

8. Tay cửa sổ Deller 953